Regulamin zakup闚

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem okre郵a zasady sprzeda篡 na platformie https://m.biuroservis.com zwanej dalej Platform, kt鏎ej w豉軼icielem jest:

Biuroservis
Ul. 安iatowida 49
03-144 Warszawa

NIP: 971-00-79-464

Biuro Obs逝gi Klienta
Tel.: 22 487 81 82
Faks: 22 751 06 39

E-mail: biuro@biuroservis.com
WWW: http://www.biuroservis.com

Z這瞠nie zam闚ienia na Platformie jest r闚noznaczne z akceptacj Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te staj si obowi您uj帷e od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Platformy.

I. Oferta

Przedmiotem sprzeda篡 s artyku造 przedstawione na Platformie w momencie sk豉dania zam闚ienia.

Wszystkie artyku造 s fabrycznie nowe, posiadaj gwarancj producenta, chyba, 瞠 jest to wyra幡ie zaznaczone w opisie artyku逝.

Dok豉damy stara, aby informacje zawarte na stronach Platformy by造 aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie s one gwarantowane w jakikolwiek spos鏏. Zamieszczone wizerunki maj za zadanie przybli篡 wygl康 oferowanych produkt闚 i mog r騜ni si szczeg馧ach od orygina堯w. Przeznaczenie produkt闚 jest okre郵one wy陰cznie w instrukcjach obs逝gi i zastosowania.

Zamieszczone na stronach Platformy ceny s jedynie zaproszeniem do sk豉dania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog r闚nie w ka盥ej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kurs闚 walut lub zmian cen producenta). Je郵i zmiana taka dotyczy towar闚 zam闚ionych przez Klienta Platformy, jest on o takiej zmianie informowany i mo瞠 anulowa zam闚ienie.

Katalog produkt闚 zamieszczony na stronach internetowych Platformy prosimy traktowa jako zaproszenie do negocjacji. 

Ceny znajduj帷ych si na Platformie artyku堯w s podane w z這tych polskich i s cenami netto. Podane ceny obowi您uj do wyczerpania zapas闚 w magazynach producent闚 i mog ulec zmianie. Dla uzyskania wi捫帷ej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obs逝gi Klienta).

Dla sta造ch klient闚 proponujemy atrakcyjne rabaty.

II. Zam闚ienia i realizacja

Zam闚ienia z這穎ne w godz. 8-16 s realizowane w nast瘼nym dniu roboczym. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ci庵u 24 godzin. Dostawa na terenie ca貫go kraju odbywa si za po鈔ednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ci庵u 48 godzin.

Warunkiem koniecznym do rejestracji na Platformie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usuni皻e. Aby dokona zakup闚 na naszej Platformie internetowej niezb璠ny jest "login", kt鏎y ustalaj Pa雟two podczas rejestracji na Platformie. W przypadku problem闚 nasi pracownicy udziel Pa雟twu wszystkich niezb璠nych informacji i pomog zarejestrowa si na naszej Platformie.

Warunkiem do realizacji zam闚ienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiaj帷ej.

Z這瞠nie zam闚ienia powoduje wys豉nie przez Platform automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przes豉ne zam闚ienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje si z Klientem telefonicznie dzwoni帷 pod numer wskazany w zam闚ieniu. Istnieje mo磧iwo嗆 cz窷ciowej realizacji zam闚ienia, je郵i zgod na taki spos鏏 realizacji wyrazi Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zam闚ione produkty s ju skompletowane konsultant wystawia faktur VAT oraz wysy豉 do Klienta e-mila informuj帷ego, 瞠 towar jest przygotowany do wysy趾i.

Na terenie Warszawy minimalna warto嗆 zam闚ienia to 200z.

Przyj璚ie zam闚ienie nie oznacza, 瞠 zostanie ono w pe軟i zrealizowane. Brak towaru w magazynie i zwi您ane z tym wyd逝瞠nie czasu oczekiwania zostanie zg這szone Klientowi.

Dok豉damy wszelkich stara, aby ceny kszta速owa造 si na jak najni窺zym poziomie. Ceny mog ulega zmianom, przy czym je瞠li nast徙i to w trakcie realizacji zam闚ienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i b璠zie mu przys逝giwa prawo anulowania zam闚ienia.

III. Wysy趾a i koszty

Dostawy wi瘯szo軼i typowych przesy貫k o warto軼i katalogowej netto powy瞠j 700 z i wadze do 25 kg (waga wszystkich zam闚ionych artyku堯w) realizowane s na terenie ca貫go kraju BEZPxTNIE. Koszt i warunki przes豉nia zam闚ienia, o ni窺zej warto軼i lub wy窺zej wadze, zawieraj帷ego ppaier ksero lub du瞠 gabaryty, ustalany jest telefonicznie.

Koszty przygotowania przesy趾i oraz dostarczenia do przewo幡ika pokrywamy my. Nie ponosimy odpowiedzialno軼i za op騧nienia powsta貫 w wyniku zaniedba firmy kurierskiej.

Z chwil odebrania przesy趾i Klient otrzymuje faktur, gwarancj (je瞠li taka istnieje) oraz instrukcj obs逝gi.

IV. Formy p豉tno軼i

Dla Pa雟twa wygody akceptujemy poni窺ze formy p豉tno軼i:

- got闚k przy odbiorze (p豉tne kurierowi lub dostawcy ,

- przedp豉ty na rachunek bankowy,

- przelewem bankowym (przy pierwszej p豉tno軼i przelewem wymagane s nast瘼uj帷e dokumenty:

odpis z rejestru handlowego lub za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, Regon, NIP)

V. Reklamacje i zwroty

Wszystkie oferowane przez nas towary s fabrycznie nowe i obj皻e gwarancj producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Nie bierzemy odpowiedzialno軼i za szkody wynik貫 z niew豉軼iwego u篡tkowania towar闚.

Odpowiedzialno嗆 za szkody wynikaj帷e z nieprawid這wego funkcjonowania urz康ze, obs逝giwanych zgodnie z instrukcj, okre郵aj warunki gwarancji producenta, importera b康 dystrybutora towaru.

Je瞠li dostarczony towar b璠zie posiada wady, Klientowi przys逝guje prawo otrzymania tego towaru z usuni皻 wad b康 wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora b康 importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odes豉nie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopi faktury oraz podstemplowan przez nas kart gwarancyjn. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora b康 importera zwr鏂imy koszty zakupu b康 wymienimy towar na wolny od wad.

Reklamacji z powodu r騜nic wynikaj帷ych z wygl康u towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: r騜nymi ustawieniami monitora nie uwzgl璠nia si.

Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towar闚 w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustaw z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niekt鏎ych praw konsument闚 oraz o odpowiedzialno軼i (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa si wy陰cznie na koszt zwracaj帷ego.

Warunkiem przyj璚ia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzgl璠nieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegaj koszty przygotowania, dostarczenia i wysy趾i. Zwrot towaru odbywa si na koszt nabywcy.

Wszystkie przesy趾i prosimy kierowa na nasz adres korespondencyjny.

Nie przyjmujemy przesy貫k wys豉nych do nas za pobraniem.

VI. Ochrona danych

Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z p騧niejszymi zmianami) informujemy, 瞠 podane przez Klienta dane osobowe b璠 obj皻e ochron przed dost瘼em os鏏 nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane s tylko na potrzeby realizacji zam闚ie, obs逝gi klient闚, do cel闚 marketingowych i ewidencyjnych. Jednocze郾ie zapewniamy, 瞠 maj Pa雟two prawo wgl康u do swoich danych oraz ich poprawiania.

W ka盥ym momencie mo瞠cie Pa雟two za膨da zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. 秧danie takie powinno by przes豉ne listem poleconym na adres firmy lub z這穎ne osobi軼ie na pi鄉ie.

Jednocze郾ie zapewniamy, ze w ka盥ej chwili zostanie uwzgl璠niona przekazana telefonicznie, poczt elektroniczn, osobi軼ie lub korespondencyjnie pro軸a o skre郵enie podanego adresu e-mail z listy Klient闚.

VII. Pozosta貫 informacje

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nie ponosimy odpowiedzialno軼i za niezrealizowanie zam闚ienia z przyczyn technicznych (wadliwe dzia豉nie sieci, niedostarczenie przesy趾i przez firm kuriersk lub z przyczyn niezale積ych od nas)

Nie ponosimy odpowiedzialno軼i za zam闚ienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystuj帷e adres e-mail oraz has這 Klienta. Podstaw jakichkolwiek roszcze stron wynikaj帷ych z przepis闚 prawa jest dow鏚 sprzeda篡 (faktura VAT) wystawiony przez sprzedaj帷ego i dostarczony Klientowi wraz z zam闚ionymi artyku豉mi.


VIII. Prawo odst徙ienia od umowy

Maj Pa雟two prawo odst徙i od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia, w kt鏎ym weszli Pa雟two w posiadanie rzeczy lub w kt鏎ym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, musz Pa雟two poinformowa nas:

Biuroservis
Ul. 安iatowida 49
03-144 Warszawa

NIP: 971-00-79-464

Biuro Obs逝gi Klienta
Tel.: 22 487 81 82
Faks: 22 751 06 39

E-mail: biuro@biuroservis.com
WWW: http://www.biuroservis.com

o swojej decyzji o odst徙ieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt, faksem lub poczt elektroniczn).

Mog Pa雟two skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, jednak nie jest to obowi您kowe.

Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby wys豉li Pa雟two informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Pa雟twu prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.

Skutki odst徙ienia od umowy

W przypadku odst徙ienia od niniejszej umowy zwracamy Pa雟twu wszystkie otrzymane od Pa雟twa p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj徠kiem dodatkowych koszt闚 wynikaj帷ych z wybranego przez Pa雟twa sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 spos鏏 dostarczenia oferowany przez nas), niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym zostali鄉y poinformowani o Pa雟twa decyzji o wykonaniu prawa odst徙ienia od niniejszej umowy. Zwrotu p豉tno軼i dokonamy przy u篡ciu takich samych sposob闚 p豉tno軼i, jakie zosta造 przez Pa雟twa u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 wyra幡ie zgodzili軼ie si Pa雟two na inne rozwi您anie; w ka盥ym przypadku nie ponios Pa雟two 瘸dnych op豉t w zwi您ku z tym zwrotem. Mo瞠my wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, kt鏎e zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

Prosz odes豉 lub przekaza nam rzecz niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym poinformowali nas Pa雟two o odst徙ieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je瞠li ode郵 Pa雟two rzecz przed up造wem terminu 14 dni.

IX. Za陰czniki

Formularz odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆